წესები და პირობები

ინფორმაცია მომხმარებლებისთვის

ძვირფასო მომხმარებლებო! თქვენ მიერ შეძენილი პროდუქტის გამოყენებამდე, თქვენ უნდა წაიკითხოთ შემდეგი ინფორმაცია.
მწარმოებლის გარანტია
მწარმოებელი იძლევა გარანტიას ნაკლოვანებებთან, პროდუქტის მასალის და ქარხნულ წუნთან მიმართებაში, შესყიდვის პერიოდიდან 1 დღის განმავლობაში


მნიშვნელოვანია: პრეტენზიის წარდგენისას გთხოვთ შეინახოთ პროდუქტის შეფუთვა პროდუქტის საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში და საქონლის შეძენის დამადასტურებელი დოკუმენტები შესყიდვის ადგილას. მომხმარებლისგან პრეტენზიის მიღებისას პროდუქციის ხარისხთან (ნაკლთან) მიმართებაში, ხდება მისი იდენტიფიცირება

ყურადღება! ფასდაკლებით შეძენილ საქონელზე, რომელზეც მითითებულია ნაკლის არსებობა პროდუქტზე, არ მიიღება პრეტენზიები ხარისხთან დაკავშირებით და თანხა არ ბრუნდება.
ყურადღება! პროდუქტის დაბრუნების შემთხვევაში (არა საგარანტიო შემთხვევა) შეძენილ საქონელზე ხორციელდება თანხის დაბრუნება: თუ საქონელი არის შესაბამისი ხარისხის, შეფუთვა არ არის დარღვეული, აქვს ეტიკეტი და არ აქვს ექსპლუატაციის კვალი შეძენიდან 3 კალენდარული დღის განმავლობაში.

რეკომენდაციები ექსპლუატაციასთან მიმართებაში :

პროდუქტთან მიმართებაში არ არის რეკომენდირებული: პროდუქტის დაუდევრად მოხმარება ექსპლუატაციისას, აქტიური ქიმიური ნივთიერებების გამოყენება და სხვა სახის გაუთვალისწინებელი ბუნებრივი დაზიანებების მიყენება,

ზოგადი ინფორმაცია 

გთხოვთ, სანამ ჩვენი მომსახურებით ისარგებლებთ, ყურადღებით წაიკითხოთ წინამდებარე „წესები და პირობები“ ,  გაითვალისწინეთ, რომ ჩვენი მომსახურების მიღება გულისხმობს ამ „წესებსა და პირობებზე“ თანხმობას. 
 არ გაქვთ უფლება გაამრავლოთ, აწარმოოთ, განახორციელოთ დისტრიბუცია, გაყიდოთ, გააქირავოთ, გადასცეთ, გამოიყენოთ ნიმუშად, თარგმნოთ, შეცვალოთ, გადაამუშაოთ, დაშალოთ, შეადგინოთ ან სხვაგვარად გამოიყენოთ აღნიშნული ვებგვერდი ან მისი რომელიმე ნაწილი, თუ არ გაქვთ ჩვენგან წერილობითი ფორმით მიღებული წინასწარი თანხმობა. არ გაქვთ უფლება, გამოიყენოთ ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაცია კომერციული ან სხვა საქმიანობისათვის მოგების მიღების მიზნით, თუ ნებადართული არ იქნება ჩვენი მხრიდან. ვიტოვებთ უფლებას, უარი განვაცხადოთ მომსახურების გაწევაზე, გავაუქმოთ თქვენი ანგარიში, და/ან გავაუქმოთ შეკვეთა, რაც მოიცავს, მაგრამ არ იზღუდება იმ მითითებით, რომ მომხმარებელმა დაარღვია საქართველოს კანონმდებლობა/ან სხვა რელევანტური კანონმდებლობა ან მისი ქმედება ეწინააღმდეგება ჩვენს ინტერესებს.
იმ შემთხვევაში, თუ თქვენთვის მინიჭებული პაროლითა და საიდენტიფიკაციო მონაცემებით, ნებისმიერი სხვა მომხმარებელი გაივლის სისტემაში ავტორიზაციას და მიიღებს Nikolli -ის სერვისს, ამ ქმედებაზე პასუხისმგებლობა მხოლოდ თქვენ გეკისრებათ, მიუხედავად იმისა, ეს პირი ავტორიზებული იყო თქვენ მიერ, თუ არა. ამასთან შესვლა/მოხმარება გულისხმობს შეუზღუდავად ყოველგვარ კომუნიკაციას/გადაცემას/ოპერაციას/ვალდებულებას (ეს ასევე მოიცავს ფინანსურ ვალდებულებებსაც), რომელიც განხორციელდა გვერდზე ამგვარი შესვლით ან გამოყენებით.მხოლოდ თქვენ ხართ პასუხისმგებელი, რომ დაიცვათ თქვენი ანგარიშის უსაფრთხოება, პაროლისა და საიდენტიფიკაციო მონაცემების კონფიდენციალურობა. იმ შემთხვევაში, თუ შეიტყვეთ თქვენს ანგარიშზე თქვენი პაროლისა და საიდენტიფიკაციო მონაცემების არაავტორიზებული გამოყენების შესახებ, გთხოვთ, დაუყოვნებლივ გვაცნობოთ, უსაფრთხოების დარღვევის ან სხვა მოსალოდნელი საფრთხის შესახებ.იმისათვის, რომ განახორციელოთ ვებგვერდის მეშვეობით პროდუქციის ყიდვა, აუცილებელია თქვენი ზუსტი პირადი მონაცემები. კონკრეტულად კი, უნდა მოგვაწოდოთ, თქვენი ნამდვილი სახელი და გვარი, ტელეფონის ნომერი, ელფოსტა და სხვა ინფორმაცია მოთხოვნის შესაბამისად. ამასთანავე, მოგეთხოვებათ წარმოადგინოთ ინფორმაცია გადახდის დეტალების შესახებ, რაზეც აცხადებთ და იძლევით გარანტიას, რომ ის არის მოქმედი, სწორი და ბრძანდებით პიროვნება, რომელიც მითითებულია ინვოისის მისამართში.

ბეჭდვითი შეცდომები

იმ შემთხვევაში, თუ ვებგვერდზე განთავსებული პროდუქცია მოცემულია არასწორი ფასით ან ინფორმაციით, რაც გამოწვეულია ბეჭდვითი შეცდომით ან მომწოდებლის მიერ მოწოდებული არასწორი ინფორმაციით, ვიტოვებთ, უფლებას, რომ ამ შემთხვევაში უარი ვთქვათ ან შევაჩეროთ შეკვეთა. ამ უფლებას ვიტოვებთ მაშინაც კი, როცა შეკვეთა დადასტურებულია ან გადახდა განხორციელებულია.

უსაფრთხოება

ჩვენ ვაფასებთ თქვენ ნდობას, რომ გვაწვდით პერსონალურ ინფორმაციას, ამიტომ ჩვენ ვიყენებთ ყველანაირ საშუალებას მის დასაცავად. თუმცა გახსოვდეთ, რომ ინტერნეტით ინფორმაციის გაცვლისას არ არსებობს, ელექტრონული წარმოების მეთოდი, რომელიც 100% უსაფრთხო და სანდოა, ამიტომ ჩვენ ვერ გაძლევთ აბსოლუტური უსაფრთხოების გარანტიას.

კონფიდენციალურობის წესები

ეს წესები გამოიყენება იმისათვის, რომ ვებგვერდის მომხმარებელი გაეცნოს ჩვენ პოლიტიკას პერსონალური მონაცემების შეგროვებასთან, გამოყენებასთან და გამჟღავნებასთან დაკავშირებით.

თუ თქვენ გადაწყვეტთ, რომ ისარგებლოთ ჩვენი მომსახურებით, მაშინ თქვენ თანხმობას აცხადებთ, რომ ჩვენ შევაგროვოთ და გამოვიყენოთ ის ინფორმაცია, რომელიც განსაზღვრულია ამ პოლისით. პერსონალური ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ ვაგროვებთ და ვამუშავებთ, გამოიყენება მომსახურების მისაღებად და გასაუმჯობესებლად. ჩვენ არ გამოვიყენებთ, ან არ გავაზიარებთ მიღებულ ინფორმაციას ამ პოლისით განსაზღვრული წესების საწინააღმდეგოდ.

ინფორმაციის შეგროვება და გამოყენება

მომსახურების ხარისხის გასაუმჯობესებლად, ჩვენ შეიძლება გთხოვოთ, გარკვეული სახის პერსონალური ინფორმაციის მოწოდება, რითაც შევძლებთ თქვენს იდენტიფიცირებას. ეს მოიცავს, მაგრამ არ არის შეზღუდული სახელით, ტელეფონის ნომრით, დაბადების თარიღით, სქესით, შესყიდვის ინფორმაციით, გამოსახულებებით, საფოსტო ინდექსით, ფინანსური ინფორმაციით (რაც გულისხმობს თქვენი საკრედიტო ან სადებეტო ბარათის დეტალებს) და ა.შ. ინფორმაცია, რომელსაც ვაგროვებთ გამოიყენება თქვენთან საკონტაქტოდ ან თქვენი იდენტიფიცირებისათვის.

მომსახურების მომწოდებელი


ჩვენ შეგვიძლია დავიქირაოთ მესამე პირი – კომპანიები ან ინდივიდები – შემდეგი მიზნებისათვის:

  • მომსახურების გაუმჯობესება;
  • მომსახურების გაწევა ჩვენი სახელით;
  • მომსახურებასთან დაკავშირებული ქვე – მომსახურებები;
  • მომსახურების ანალიზი.

ჩვენ გატყობინებთ, რომ ზემოთ ჩამოთვლილ მხარეებს შესაძლებელია წვდომა ჰქონდეს თქვენს პერსონალურ მონაცემებთან. ეს განპირობებულია იმ ვალდებულებებით, რაც აკისრიათ მათ ჩვენ მიმართ. თუმცა, ისინი ვალდებულებას იღებენ, რომ არ გაავრცელებენ ან გაამჟღავნებენ ამ ინფორმაციას სხვა მიზნით.

მიწოდების სერვისი 

ვებ-გვერდზე განთავსებული ნივთების მიწოდება ხორციელდება თბილისსა და რეგიონების მასშტაბით  საქართველოს ფოსტით.


გადაცვლის და დაბრნების პოლიტიკა 

პროდუქტის  გადაცვლის ან დაბრუნების შემთხვევაში შეგიძლიათ ნივთის მოტანა ჩვენს ნებისმიერ ფილიალში , თქვენ შეგიძლიათ დააბრუნოთ პროდუქტი შეძენიდან 24 საათის განმავლობაში, ხოლო გადაცვლა შეგიძლიათ 5 კალენდარული დღის განმავლობაში, ეს ოპერაციები შესაძლებელია მხოლოდ პროდუქტის პირველად მდგომარეობაში ყოფნის დროს (ეტიკეტი, პირველადი შეფუთვა). უნდა  იქონიეთ ნებისმიერი ყიდვის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

Set your categories menu in Header builder -> Mobile -> Mobile menu element -> Show/Hide -> Choose menu
კალათა
Start typing to see posts you are looking for.
მთავარი
სურვილების სია
0 items კალათა
ჩემი ანგარიში